Skip to main content

Trang web này là một chương trình tiếp cận cộng đồng và tài nguyên web do City of Bellevue cung cấp. Chúng tôi ở đây để cải thiện vấn đề vận tải cho tất cả mọi khách du lịch ở Bellevue, với các dịch vụ cho công nhân, cư dân, sinh viên, chủ lao động và các nhà quản lý tòa nhà.

Các trang này trình bày thông tin dành cho cư dân và doanh nghiệp của Bellevue về các dịch vụ và chương trình đi lại có sẵn từ thành phố và các cơ quan khác. Xin lưu ý rằng trang web này chỉ có ngôn ngữ là tiếng Anh. Vui lòng gọi 425-452-6800 và trao đổi với một thông dịch viên trực tiếp qua điện thoại.